ข้อมูล อบต.

สำนักงานปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษาฯ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

ส่วนสวัสดิการสังคม

บริการประชาชน

งานการเงินและบัญชี


  งานการเงินและบัญชี

        การจัดทำเงินและบัญชี จัดเป็นงานสนับสนุนที่สำคัญของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน หรือนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้

หน้าที่หลักของงานการเงินและบัญชี
1. การรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน
2. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
3. การรายงานผลการเบิก ? จ่ายเงิน
4. การตรวจสอบทางระบบบัญชี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงิน
1. เมื่อได้รับใบแจ้งให้ดำเนินการเบิกจ่าย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี ตรวจสอบงบประมาณก่อนเบิกจ่าย
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จัดทำฎีกา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 5 ตรวจฎีกา
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ลงเลขที่ฎีกาและเลขที่คลังรับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 5 จัดทำเช็ค เสนอหัวหน้าส่วนการคลัง และเสนอผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ่ายเช็คให้กับผู้มีสิทธิ
7. เจ้า หน้าที่ การเงินและบัญชี ระดับ 2 รับเอกสารต่างๆ เพื่อบันทึกบัญชี ตามขั้นตอน


klang4

 การปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงิน มีขั้นตอนที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
klang5

ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการจ่ายเงิน
klang61

ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการเก็บรักษาเงิน
    เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อตรวจสอบเงินคงเหลือในแต่ละวัน ว่ามีการนำเงิน ฝากธนาคารหรือไม่ หากมีเงินสดคงเหลือ ที่นำฝากธนาคารไม่ทันเวลา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 2 จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ทำการตรวจสอบเงินสดหรือเอกสารหลักฐานแทนตัวเงิน กับรายงานสถานการเงิน ประจำวัน เมื่อถูกต้องแล้วนำเงินสดหรือเอกสารหลักฐานแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย
แล้วนำเงินสดหรือเอกสารหลักฐานแทนตัวเงินฝากในวันทำการถัดไป

ู้รับผิดชอบงานการเงิน
    1.นางสาวจินตนา  ไตรภพ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4
    2.นางสาวศุภมาศ เจริญลาภนานา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้รับผิดชอบงานบัญชี
    1. นางสาววนิดา  พรมสูตร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน ระดับ 3
    2. นางสาวดาริกา  ดีเจริญ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 2
 
 
kosumosu_whitekosumosu_whitekosumosu_white
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com